Overslaan en naar de inhoud gaan
Habitat makelaar worden? 🔥 Ontdek hier wat we in huis hebben.
Beheer/rentmeesterschap: Wat houdt het in? Lees het hier.
Kopers laten renovatiewoningen links liggen. 🔨 Lees hier het artikel in Trends magazine.

Emmanuel Louf, Bestuurder van Habitat, erkend schatter voor VLABEL en bevoegd voor nalatenschappen

In het proces van nalatenschapafwikkeling spelen vastgoedschattingen een cruciale rol. Het bepalen van de waarde van onroerend goed is van essentieel belang voor het correct verdelen van de erfenis en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. In Vlaanderen heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) erkende schatters-experten die de bevoegdheid hebben om schattingen uit te voeren in het kader van nalatenschappen. Een van deze erkende schatters-experten is Emmanuel Louf, bestuurder van Habitat.

Voorwaarden voor aanvaarding van een schatting in nalatenschappen

De Vlaamse Belastingdienst aanvaardt een schatting als bindend voor een nalatenschap als aan drie belangrijke voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het schattingsverslag moet zijn opgesteld door een door de Vlaamse Belastingdienst erkend schatter-expert.
  2. Het schattingsverslag moet deugdelijk gemotiveerd zijn en voldoen aan wettelijke vorm- en kwaliteitsvereisten.
  3. Het schattingsverslag moet worden toegevoegd aan de aangifte van nalatenschap op het moment van indiening. Het inschakelen van een schatter-expert verlengt de aangiftetermijn niet, dus het is van belang duidelijke afspraken te maken wanneer de schatting aan de erfgenaam moet worden overhandigd.

Daarnaast voert de Vlaamse Belastingdienst controles uit op de geschatte waarde en de schattingsverslagen om de kwaliteit en nauwkeurigheid te waarborgen.

Kwaliteitseisen voor schattingsverslagen

Een deskundig schattingsverslag moet voldoen aan verschillende wettelijk voorziene elementen, die in detail zijn beschreven in het document 'Kwaliteitseisen Schattingsverslagen'. Deze eisen waarborgen de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de schattingen.

Aanvraag verkoopprijzen door een erkend schatter-expert

Een erkend schatter-expert, zoals Emmanuel Louf, kan verkoopprijzen aanvragen voor nalatenschapsdossiers waarin hen de opdracht is gegeven om een schattingsverslag op te stellen dat dient te worden gevoegd bij de aangifte van nalatenschap. Deze aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 01/12/2019 voor overledenen vanaf 01/11/2019.

De procedure voor het aanvragen van verkoopprijzen wordt gedetailleerd beschreven in de handleiding, inclusief het indienen van de benodigde formulieren. De Vlaamse Belastingdienst beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag en streeft ernaar om een overzicht met verkoopprijzen af te leveren binnen 10 werkdagen.

Toezicht en controle op erkende schatters-experten

De Vlaamse Belastingdienst houdt toezicht en controle op de naleving van kwaliteitsvereisten door erkende schatters-experten. Deze controle is essentieel om ervoor te zorgen dat de burger rechtszekerheid verkrijgt in het kader van zijn aangifte van nalatenschap.

Indien een erkende schatter-expert herhaaldelijk de kwaliteitsvereisten niet naleeft met significante afwijkingen in de waardering tot gevolg, kan deze van de lijst worden geschrapt. Er wordt altijd de mogelijkheid geboden aan de schatter-expert om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de administratie voordat tot schrapping wordt overgegaan. Tegen de beslissing tot schrapping is administratief beroep mogelijk.

Na een schrapping geldt deze beslissing voor zes maanden. Na deze periode kan de schatter-expert opnieuw een aanvraag indienen om opgenomen te worden op de lijst van erkende schatters-experten.

Lijst van erkende schatters-experten

Een overzicht van de erkende schatters-experten is te vinden in het excel-bestand op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

In het kader van nalatenschappen is Emmanuel Louf, bestuurder van Habitat, een erkend schatter-expert die voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen en expertise op het gebied van vastgoedschattingen. Als erkend schatter-expert kan hij waardevolle diensten verlenen bij het afwikkelen van nalatenschappen en het correct vaststellen van de waarde van onroerend goed.